Dakota Sammons

Dakota Sammons

I See Stars

Music was always something that I just œgot when I was growing up. I would watch DVDs of AC/DC, Green Day, Linkin Park and then play to the records on the end of my bed and imagine a drum kit where I was hitting. Now getting to tour and play around the world is a dream come true.

Dakota
Sammons
IN 3

  • Most memorable Next-Level Performance

    We played Pulp Summer Slam in Manila in 2017 alongside Megadeth and Dragonforce. It was my first time leaving the continent and we played to what seemed like a sea of people.
  • What Drives Your Creativity?

    Watching videos on Youtube has inspired me immensely. From learning songs to watching Neil Peart’s drum solos endlessy, to learning about gear and finding what I like best. It allowed me to connect with other musicians and put out content for people to see. Listening to a wide range of music is always inspiring and sparks new ideas that lead to somewhere great.
  • Why do you choose Vic Firth?

    Vic Firth has been my choice of stick since day one. All my favorite bands/drummers were playing Vic Firth. They are always consistent and take brutal beatings alongside having the best team behind them anyone could ask for. When I meet other Vic Firth artists it immediately feels like we are family.

BEHIND THE KIT

I See Stars