Dakota Sammons

Dakota Sammons

I See Stars

Music was always something that I just œgot when I was growing up. I would watch DVDs of AC/DC, Green Day, Linkin Park and then play to the records on the end of my bed and imagine a drum kit where I was hitting. Now getting to tour and play around the world is a dream come true.

BEHIND THE KIT

I See Stars